AVISO LEGAL + POLÍTICA DE PRIVACIDADE + COOKIES

 
 

AVISO LEGAL

 
INFORMACIÓN XERAL
 
Para dar cumprimento co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, a continuación indícanse os datos de información xeral deste sitio web:
TITULAR: Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos"
DIRECCIÓN: Rúa Cesteiro, 15 - 1º C / 36994 San Xoan de Poio / Pontevedra - España
TLF. CONTACTO: 608820757 - 638 030 849
EMAIL DE CONTACTO: info@arosadosventos.com
 
I. Usuarios:
 
O acceso a e/ou uso desta web, atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes Condicións Xerais así como as Condicións Particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as Condicións Xerais en relación con determinados servizos e contidos da web.
 
II. Uso da páxina web, os seus servizos e contidos:
 
O usuario comprométese a utilizar o Web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fins ilícitos ou lesivos contra a Asociación deportiva " Motoclub A Rosa dúas Ventos" ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do Web.
 
Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc. ), se prohibe:
 
 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos da Asociación deportiva " Motoclub A Rosa dúas Ventos" ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún á Web de arosadosventos. com
 
III. Responsabilidade do usuario por danos e prexuízos:
 
O uso do Web realizarase baixo a única e exclusiva responsabilidade do Usuario. Dita responsabilidade estenderase ao uso, por parte do usuario ou de calquera terceiro, de calquera contrasinal ou similares asignadas para o acceso ao Web ou a calquera dos seus servizos.
Sen prexuízo do anterior, a Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" resérvase o dereito para denegar en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, o acceso ao Web, a aqueles usuarios que incumpran estas condicións xerais, ou as particulares que en cada caso sexanlles de aplicación.
 
IV. Modificación unilateral:
 
A Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do Web.
 
V. Hiperenlaces:
 
As persoas ou entidades que pretendan realizar ou realicen un hiperenlace desde unha páxina web doutro portal da internet a calquera das páxinas do portal da Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" deberán someterse ás seguintes condicións:
O establecemento do "hiperenlace" non implicará a existencia de relacións entre a Web de arosadosventos. com e o titular da páxina web ou do portal desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación da Web de arosadosventos. com dos servizos e contidos ofrecidos no devandito portal
A Web de arosadosventos. com non será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web ou portal desde o cal se realice o " hiperenlace" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.
 
A páxina web de arosadosventos.com pon a disposición dos usuarios conexións e ligazóns a outros sitios web xestionados e controlados por terceiros. Devanditas ligazóns teñen como exclusiva función a de facilitar aos usuarios a procura de información, contidos e servizos na internet, sen que en ningún caso poida considerarse unha suxestión, recomendación ou invitación para a visita dos mesmos. arosadosventos. com non comercializa, nin dirixe, nin controla previamente, nin fai propios os contidos, servizos, informacións e manifestacións dispoñibles nos devanditos sitios web.

arosadosventos. com non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes ou ofrecidos nos sitios web non xestionados por arosadosventos. com e que resulten accesibles a través de www.arosadosventos.com
 
VI. Exclusión de garantías e responsabilidade:
 
A Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:
 • A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do Web.
 
VII. Duración:
 
A duración da prestación do servizo do Web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, a Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición cuarta.
 
VIII. Lexislación aplicable e xurisdición:
 
As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. A Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio de propietario da web para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido. No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, A Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra.
 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 
1.- arosadosventos. com, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:
 
 • A súa denominación social é Asociación deportiva " Motoclub A Rosa dúas Ventos"
 • O seu domicilio sitúase en Rúa Cesteiro, 15 - 1º C / 36994 San Xoan de Poio / Pontevedra - España
 • E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto info@arosadosventos.com
 
2.- Así mesmo, arosadosventos. com adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.
 
3.- A Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina Web www.arosadosventos.com
 
4.- A información obtida pola Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.arosadosventos.com, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade da Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos", inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.
 
5.- A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación que se estableza entre ambas as partes e o envío de comunicacións sempre relacionadas cos servizos de arosadosventos.com
 
6.- O enchemento dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.arosadosventos.com, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de arosadosventos. com, coas finalidades expresadas no apartado 5.
 
7.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable para o efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, á seguinte dirección: Asociación deportiva " Motoclub A Rosa dúas Ventos”, Rúa Cesteiro, 15 - 1º C / 36994 San Xoan de Poio / Pontevedra - España. Este servizo non terá custo algún para o solicitante.
 
8.- Cando un usuario accede á páxina web de arosadosventos. com pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión..., que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nomee, dirección, teléfono, correo electrónico… que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio web, non estará dispoñible para a entidade arosadosventos. com se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.
 
9.- arosadosventos. com se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.
 
10.- arosadosventos. com non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.
 
11.- arosadosventos. com non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na web.
 
12.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de arosadosventos. com, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.
 
13.- A Asociación deportiva "Motoclub A Rosa dos Ventos" non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.arosadosventos.com, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
 
 
 


COOKIES

 
Unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que se almacena no seu navegador cando visitas as páxinas web. A súa utilidade é que a web sexa capaz de lembrar a súa visita cando volva navegar por esa páxina. As cookies adoitan almacenar información de carácter técnico, preferencias persoais, personalización de contidos, estatísticas de uso, ligazóns a redes sociais, acceso a contas de usuario, etc. O obxectivo da cookie é adaptar o contido da web ao seu perfil e necesidades, sen cookies os servizos ofrecidos por calquera páxina veríanse minguados notablemente. Se desexa consultar máis información sobre que son as cookies, que almacenan, como eliminalas, desactivalas, etc., pica na seguinte ligazón.

Cookies utilizadas neste sitio web
 
Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar o uso de cookies que fai esta web co fin de informarlle coa máxima exactitude posible. Este sitio web utiliza as seguintes cookies de terceiros:
 
 • Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estatísticas sobre o tráfico e volume de visitas desta web. Ao utilizar este sitio web está a consentir o tratamento de información acerca de vostede por Google. Por tanto, o exercicio de calquera dereito neste sentido deberá facelo comunicando directamente con Google.
 
Desactivación ou eliminación de cookies
 
En calquera momento poderá exercer o seu dereito de desactivación ou eliminación de cookies deste sitio web. Estas accións realízanse de forma diferente en función do navegador que estea a usar. Recomendámoslle visitar a pagina oficial (do seu navegador) para estar informado da mellor forma de facelo.
 
Notas adicionais
 
 • Nin esta web nin os seus representantes legais fanse responsables nin do contido nin da veracidade das políticas de privacidade que poidan ter os terceiros mencionados nesta política de cookies. 
 • Os navegadores web son as ferramentas encargadas de almacenar as cookies e desde este lugar debe efectuar o seu dereito a eliminación ou desactivación das mesmas. Nin esta web nin os seus representantes legais poden garantir a correcta ou incorrecta manipulación das cookies por parte dos mencionados navegadores.
 • Nalgúns casos é necesario instalar cookies para que o navegador non esqueza a súa decisión de non aceptación das mesmas.
 • No caso das cookies de Google Analytics, esta empresa almacena as cookies en servidores situados en Estados Unidos e comprométese a non compartila con terceiros, excepto nos casos nos que sexa necesario para o funcionamento do sistema ou cando a lei obrigue para ese efecto. Segundo Google non garda a súa dirección IP. Google Inc. é unha compañía adherida ao Acordo de Porto Seguro que garante que todos os datos transferidos serán tratados cun nivel de protección acorde á normativa europea. Pode consultar información detallada a este respecto nesta ligazón. Se desexa información sobre o uso que Google dá ás cookies achegámoslle leste outra ligazón.
Para calquera dúbida ou consulta acerca desta política de cookies non dubides en comunicarche connosco a traves do email: info@arosadosventos.com