FORMULARIO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - GL

- IMPORTANTE -

Normas da Concentración

- Os participantes serán responsables das suas infraccións as leis, reglamentos e/o disposicións en vigor. A organización, declina toda responsabilidade, calquera que sexa, por accidentes causados por persoas ou cosas, tanto dos participantes como de terceiros.;

- Todos os vehículos participantes deberán estar provistos da documentación necesaria para circular por vías públicas e con certificado de seguro obrigatorio, cumprindo toda-las normas establecidas.

- A organización reservase o dereito de admisión e a facultade de retirar a inscripción a calquer participante que non se ateña as normas anteriormente citadas, ou que polo seu comportamento insociable ou incivico, moleste os demais.

- A organización reservase o dereito a establecer os cambios na programación, que estime convenientes, sin que por elo poida dar lugar a reclamacións por parte dos participantes.


  SE VES EN MOTO ...

  Lin e acepto as regras

  FORMULARIO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - ES

  - IMPORTANTE -

  Normas de la Concentración

  - Los participantes serán responsables de sus infracciones a las leyes, reglamentos y/o disposiciones en vigor. La organización, declina toda responsabilidad, cualquiera que sea, por accidentes causados por personas o cosas, tanto de los participantes como de terceros.

  - Todos los vehículos participantes deberán estar provistos de la documentación necesaria para circular por vías públicas y con certificado de seguro obligatorio, cumpliendo todas las normas establecidas.

  - La organización se reserva el derecho de admisión y la facultad de retirar la inscripción a cualquier participante que no se atenga a las normas anteriormente citadas, o que por su comportamiento insociable o incivico, moleste a los demás.

  - La organización se reserva el derecho a establecer los cambios en la programación, que estime convenientes, sin que por ello pueda dar lugar a reclamación por parte de los participantes.


   SI VIENES EN MOTO ...

   He leido y acepto las reglas